EDUKACJA W SZKOLE

Aktualnie prowadzimy zapisy przyszłych uczniów do klas pierwszych na rok szkolny 2020/21.

Proces rekrutacji składa się z kilku etapów, które pozwalają nam poznać cele i plany kandydatów.

Etapy rekrutacji do klasy pierwszej Liceum ADE i Technikum ADE

 1. Złożenie dokumentów (wniosek rodziców o przyjęcie do Liceum ADE lub Technikum ADE,  wniosek kandydata, opłata rekrutacyjna, kserokopie: ostatnie świadectwo szkolne, posiadane dokumenty świadczące o dotychczasowych osiągnięciach, opinie);
 2. Rozmowa rekrutacyjna z kandydatem (w trakcie rozmowy kandydaci mają za zadanie przekonać zespół rekrutacyjny o posiadaniu motywacji do nauki w Liceum ADE lub Technikum ADE; liczymy, że zaprezentują swoje plany na przyszłość i wskażą, dlaczego uważają, że Liceum ADE lub Technikum ADE może pomóc im w ich osiągnięciu);
 3. Rozmowa podsumowująca z rodzicami kandydata i podpisanie umowy o kształcenie (celem rozmowy jest upewnienie się, że obie strony są świadome swoich oczekiwań, potrzeb i warunków współpracy);
 4. Zaznaczenie Liceum ADE lub Technikum ADE w elektronicznym systemie naboru jako szkoły pierwszego wyboru, gdy ten system będzie aktywny;
 5. Złożenie w sekretariacie ADE oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i złożenie oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty niezwłocznie po uzyskaniu tych dokumentów.

Przyjęcie ucznia w trakcie roku szkolnego

Można dołączyć do istniejących grup w trakcie roku szkolnego pod warunkiem dobrego funkcjonowania nowych uczniów w konkretnych grupach podczas dni próbnych (dni próbne są organizowane, jeśli są w danych grupach wolne miejsca).

Zakładamy, że podstawowym kryterium przyjęcia ucznia jest określenie, w jakim stopniu ADE jest w stanie przyczynić się do maksymalnego wykorzystania jego potencjału.

Informacje o opłatach

 • Opłata rekrutacyjna  – 250 zł (zaliczana na poczet wpisowego, jeśli kandydat zostanie przyjęty)
 • Czesne – 12 720 zł za rok szkolny (rozłożone na 12 rat – 1060 zł miesięcznie)
 • Wpisowe – 10% rocznej opłaty czesnego (pomniejszone o opłatę rekrutacyjną, jeśli ta została wcześniej opłacona – czyli wówczas 1022 zł)

UWAGA: obecni uczniowie Szkoły Podstawowej ADE zgodnie z Regulaminem opłat są zwolnieni z wpisowego.

Możliwe zniżki

 • Za wpłatę czesnego za rok z góry – 10% czesnego
 • Za wpłatę czesnego za pół roku z góry – 5% czesnego
 • Za kolejne dziecko – 10% czesnego
 • Inne, uznaniowe – przyznawane zgodnie z Regulaminem opłat na uzasadniony wniosek rodziców lub opiekunów prawnych

Zapraszamy do kontaktu:

Formularz zgłoszeniowy

poradnia@dobraedukacja.edu.pl

tel. 887 513 837