Studia podyplomowe 

„Edukacja spersonalizowana”

(początek rekrutacji w styczniu 2019)

 

Dlaczego nasze studia?

Instytut Dobrej Edukacji, w porozumieniu z Polsko Japońską Akademią Technik Komputerowych, uruchamia studia podyplomowe dla zainteresowanych organizowaniem edukacji w sposób nie-klasowo-lekcyjny, dający lepszą możliwość stworzenia uczniom optymalnych i przyjaznych warunków do rozwoju, zgodnych z ich indywidualnymi potrzebami i predyspozycjami, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb uczniów niepełnosprawnych i wybitnie uzdolnionych.  Studia będą uwzględniały także zagadnienia wirtualnych środowisk kształcenia i funkcjonowanie młodego pokolenia w świecie kształcenia w sieciach społecznościowych.

Instytut Dobrej Edukacji rozwija autorski program edukacji opracowany dla szkół podstawowych, gimnazjalnych i liceów ogólnokształcących, zwany Programem Dobrej Edukacji, który powstał przy współpracy z przedstawicielami świata akademickiego i zaczął być realizowany w 2013 roku w założonych wówczas i prowadzonych przez Stowarzyszenie Dobra Edukacja szkołach – Akademiach Dobrej Edukacji w Warszawie i w Gdańsku.

Polsko Japońska Akademia Technik Komputerowych specjalizuje się w badaniach edukacyjnych w obszarze nauczania na odległość, Od 1996 roku prowadzi studia internetowe oraz rozwija narzędzia, metodykę i kursy zdalne.

Program studiów Edukacji Spersonalizowanej wykorzystuje doświadczenia Akademii Dobrej Edukacji oraz doświadczenia PJATK w skutecznym doborze metod edukacyjnych adekwatnych do obecnego rozwoju młodego pokolenia – podłączonego do “repozytorium wielkiej wiedzy” jakim jest Internet i swobodnie czerpiącego z wiedzy innych, biegle posługującego się nowoczesnymi technologiami, w dużym stopniu uniezależnionego od formalnej edukacji szkolnej.

Studia zawierają elementy przygotowania pedagogicznego, wiedzy o zarządzaniu oświatą, o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz przygotowują do  organizowania edukacji w sposób innowacyjny i zgodny z potrzebami uczniów. Umożliwiają także poznanie i praktyczne wykorzystanie spersonalizowanego środowiska edukacyjnego z wykorzystaniem TIK – narzędzi google ( clasroom) oraz platformy m-learningowej NOMAD.

Elementy edukacji spersonalizowanej mogą być wdrożone przez szkoły niepubliczne i publiczne, które szukają nowatorskich rozwiązań. W Akademiach Dobrej Edukacji nie stosuje się modelu klasowo-lekcyjnego, ani też tradycyjnego oceniania stopniami, a każdy uczeń jest objęty pomocą mentora, z którym planuje i przy pomocy którego realizuje swoją Indywidualną Drogę Edukacyjnego Rozwoju.

Pomożemy studiującym w wypracowaniu innych niż klasowo-lekcyjne rozwiązań, właściwych dla potrzeb ich uczniów i ich miejsca pracy oraz jednocześnie nauczymy, jak takie rozwiązania stosować zgodnie wymogami polskiego prawa oświatowego Szkoły, w których będą pracować absolwenci naszych studiów, staną się bardziej przyjazne dla ucznia, będą pełniej wspierały jego rozwój.

 

Model funkcjonowania studiów:

studia podyplomowe_www

 

 

Więcej informacji o studiach:
Informacje o studiach i rekrutacji na stronie PJATK: tutaj