Założenia organizacyjno-programowe

Edukacja zorganizowana w sposób umożliwiający każdemu uczniowi osobisty rozwój i robienie we własnym tempie maksymalnych postępów na miarę jego możliwości, stawiająca na samodzielność, współpracę i odpowiedzialność, wykorzystująca nowoczesne technologie, to cel programowy powstałego w 2012 roku Stowarzyszenia Dobra Edukacja.

Akademie Dobrej Edukacji, prowadzone przez Stowarzyszenie, mogą zajmować się uczniami z kolejnych dwunastu roczników – od klasy pierwszej szkoły podstawowej aż do klasy maturalnej. Przy szkołach może działać również oddział przedszkolny lub przedszkole, realizujące wymagania programowe spójne z wymaganiami realizowanymi na kolejnych etapach. Szkoły prowadzone przez Stowarzyszenie Dobra Edukacja mają patronów będących konkretnymi osobami, stanowiącymi – powiązany z miejscem edukacji – wzór do naśladowania.

Akademia Dobrej Edukacji koncentruje się na rozwoju uczniowskich pasji i zainteresowań. Zajęcia edukacyjne planowane są najczęściej w grupach obejmujących uczniów z kilku kolejnych roczników. Zasadą jest uczestniczenie przez ucznia co roku w grupach o innym składzie uczniów. Są grupy, w których uczeń uczestniczy na podstawie własnego wyboru lub zdiagnozowanego poziomu zaawansowania, ale są i takie, gdzie uczeń, poznając obowiązkowe treści programowe, pełni rolę tego, który pomaga mniej zaawansowanym uczniom, lub też tego, któremu udzielana jest pomoc przez uczniów bardziej zaawansowanych.

Program Dobrej Edukacji to jeden program szkolny obejmujący w sposób zblokowany wszystkie dziedziny i etapy edukacyjne. Celem Programu Dobrej Edukacji jest wykształcenie człowieka dobrze przygotowanego do życia, do ciągłego kształcenia się i do wykonywania pracy, która będzie dla niego źródłem poczucia sukcesu i satysfakcji.

Program ten jest przygotowywany i modyfikowany w wyniku współpracy kadry pedagogicznej wszystkich szkół prowadzonych przez Stowarzyszenie. Nauczyciele Akademii na stałe współpracują w zespołach blokowych, odpowiednio do tego, w skład jakiego bloku programowego wchodzą prowadzone przez nich zajęcia edukacyjne.

W dalej zamieszczonej tabeli wskazane są nazwy bloków programowych, przyjęte cele pracy oraz szkolne przedmioty, nauczyciele których w ramach bloków współpracują najściślej, realizując wymienione cele programowe.

 

BLOK CELE DZIEDZINY EDUKACYJNE
DOBRZY Samodzielność, współpraca, odpowiedzialność.

Jesteśmy uważni i wrażliwi na potrzeby innych.

spotkania Społeczności Uczniów, program wychowawczo-profilaktyczny, projekty w grupach skupiających uczniów na podstawie własnego wyboru, indywidualne spotkania z mentorem, doradztwo zawodowe, edukacja wczesnoszkolna
AKTYWNI Dbałość o siebie i swoje zdrowie.

Jesteśmy aktywni.

zajęcia rewalidacyjne i terapeutyczne – zależnie od potrzeb, wychowanie fizyczne
TWÓRCZY Uczestnictwo w kulturze.

Pięknie mówimy, piszemy, tworzymy.

język polski, plastyka, muzyka, zajęcia artystyczne, filozofia, wiedza o kulturze, historia sztuki, historia muzyki, religia, etyka
OTWARCI Porozumiewanie się.

Korzystamy z dorobku wielu kultur, szanujemy różnorodność.

języki obce
KRYTYCZNI Stawianie pytań w trakcie poznawania świata.

Myślimy krytycznie.

historia, geografia, wiedza o społeczeństwie, podstawy przedsiębiorczości
ROZUMNI Rozumowanie w naukach przyrodniczych.

Prowadzimy obserwacje i doświadczenia.

przyroda, biologia, fizyka, chemia, edukacja dla bezpieczeństwa, wychowanie do życia w rodzinie
LOGICZNI Logiczne myślenie i działanie.

Znajdujemy rozwiązania w sytuacjach problemowych.

matematyka, informatyka, technika, kształcenie zawodowe

 

Szczegółowe wymagania Programu Dobrej Edukacji, z wyróżnieniem wymagań koniecznych do osiągnięcia w poszczególnych latach nauki, są dostępne dla uczniów, rodziców i kadry pedagogicznej na Mapie programowej.