Pomoc Instytutu Dobrej Edukacji

Instytut Dobrej Edukacji jest zespołem placówek oświatowych o zasięgu ogólnopolskim prowadzonych przez Stowarzyszenie “Dobra Edukacja”: Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Centrum Kształcenia Ustawicznego i Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli.

Instytut:

 • zajmuje się wypracowywaniem oraz upowszechnianiem nowatorskich i efektywnych rozwiązań organizacyjno-programowych;
 • oferuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną;
 • organizuje konferencje, seminaria i szkolenia.

Instytut powstał, aby wspierać innowacyjnie zorganizowane szkoły – Akademie Dobrej Edukacji, prowadzone przez Stowarzyszenie „Dobra Edukacja”. Czuwa nad tym, aby pracowały one zgodnie z jednolitymi założeniami i standardami.

 • Wszystkie Akademie realizują Program Dobrej Edukacji przygotowany i rozwijany przez Instytut.
 • Nauczyciele i Liderzy Akademii korzystają z organizowanych przez Instytut konferencji, szkoleń i sieci współpracy.
 • Uczniowie Akademii mają zapewnioną profesjonalną, nowocześnie zorganizowaną opiekę mentorską i pomoc psychologiczno-pedagogiczną, gdyż Poradnia IDE działa przy każdej Akademii Stowarzyszenia.

Szkoły prowadzone przez inne podmioty także mogą przystąpić do sieci współpracy koordynowanych przez Instytut, a uczniowie z innych szkół korzystać z oferty Poradni IDE.

TRANSFORMACJA SZKOŁY W STRONĘ DOBREJ EDUKACJI

W wypadku szkoły już działającej potrzebny jest trwający przynajmniej około roku cykl przygotowania do wdrażania w danej szkole Programu Dobrej Edukacji, zawierający:

 1. wyłonienie grupy liderów, wyposażenie ich w odpowiednią wiedzę i materiały (mogą to być dotychczasowi członkowie kadry kierowniczej lub pracownicy szkoły, która chce przystąpić do realizowania Programu);
 2. przekonanie i przygotowanie kadry pedagogicznej, dostarczenie jej odpowiedniej wiedzy i materiałów;
 3. przygotowanie harmonogramu transformacji dostosowanego do specyfiki organizacyjnej szkoły – możliwy cykl kilkuletni, pozwalający obecnym uczniom dokończyć edukację w poszczególnych etapach edukacyjnych “po staremu”, lub szybszy, jeśli jest taka chęć, możliwość lub potrzeba;
 4. przygotowanie i przeprowadzenie, dostosowanej do przygotowanego harmonogramu, kampanii informacyjnej o Programie Dobrej Edukacji adresowanej do uczniów i rodziców, którzy mają być objęci zmianą programową;
 5. po zakończeniu cyklu przygotowań i rozpoczęciu realizowania Programu Dobrej Edukacji konieczne jest systematyczne uczestniczenie liderów w szkoleniach dla liderów, kadry pedagogicznej w szkoleniach dla kadry oraz udział liderów i kadry w sieciach współpracy koordynowanych przez Instytut i w rozwijaniu Programu Dobrej Edukacji.