komunikat z 25 marca 2020

Zarząd Stowarzyszenia Dobra Edukacja dziękuje naszym pracownikom pedagogicznym i kadrze kierowniczej za zaangażowanie i twórcze podejście do pracy edukacyjnej, organizowanej w sposób zdalny. Udało się wypracować rozwiązania, które mogą działać dłuższy czas i być efektywne.

Za świadczoną zdalnie pracę, otrzymacie pełne wynagrodzenie, zgodnie ze swoimi umowami. Oczywiście, również w okresie pracy zdalnej, poszczególne osoby mają prawo do zwolnień lekarskich czy zasiłków z tytułu opieki nad własnymi dziećmi. Dyrektorzy monitorują, jak Wasza praca przebiega, ustalają ewentualnie potrzebne zastępstwa. Jednocześnie informujemy – jeśli zostanie stwierdzone, że pracownik nie posiada w okresie pracy zdalnej zwolnienia i nie podjął pracy zdalnej zalecanej przez dyrektora, może z tego powodu nie otrzymać pełnego wynagrodzenia. Osoby, których sprawa będzie dotyczyć, będą o tym jeszcze indywidualnie powiadamiane.

W świetle wydanych przez MEN rozporządzeń dotyczących sytuacji w szkołach do 10 kwietnia, proponujemy uznać, że nasze wymagania programowe i sposób organizacji pracy oraz oceniania mogą być płynnie kontynuowane w warunkach pracy zdalnej. Dotychczasowe doświadczenia wskazują, że we wszystkich ADE dopracowano się rozwiązań to umożliwiających.

Jako pracujący zdalnie, nie podpisujecie list obecności, jedynie wpisujecie do dziennika tematy realizowanych zajęć. 

Aktywność uczniów monitorujecie i jesteście w kontakcie z mentorami, jeśli kontakt z którymś uczniem jest utrudniony lub wcale nie następuje. Tym uczniom, którzy byli w kontakcie, możemy zaznaczyć obecność za cały miesiąc (nawet jeśli nie było to online, ale na przykład uczeń przysyłał swoje prace). Możecie zamieszczać w dziennikach informacje zwrotne jako oceny, jeśli uczeń dokonał jakiegoś pozytywnego postępu.

Zakładamy też możliwość zdalnego odbywania rekrutacji, rozmów podsumowujących pracę podczas okresów klasyfikacyjnych i egzaminów klasyfikacyjnych (jeśli wystąpią takie potrzeby), na przykład przez Hangout.

Zwracamy uwagę na troskę, aby nasze zdalne informacje docierały do wszystkich uczniów i o to, aby dobrze cały czas działała opieka mentorska, aby odbywały się systematycznie indywidualne rozmowy mentorskie. Mogą być trudne sytuacje w rodzinach naszych uczniów. Uczniom lub ich rodzicom może być bardzo potrzebna pomoc psychologiczna. Systematyczny kontakt z mentorem powinien to monitorować, zapewniać przynajmniej podstawowe wsparcie.  Za priorytetowe uważamy podtrzymywanie przez wszystkich nauczycieli dobrych relacji z naszymi uczniami i także z ich rodzinami – szczególnie w wypadku młodszych uczniów. Jest dużo ważniejsze od tego, czy uczniowie będą w stanie wykonywać wszystkie wysyłane im zadania. W oparciu o dobre relacje ewentualne braki w wiedzy (jeśli takie wystąpią) nadrobimy.

Zarząd SDE