JAK DOŁĄCZYĆ?

Zasady rekrutacji uczniów do Liceum ADE UWAGA ZMIANY NA OKRES TRWANIA STANU EPIDEMII

Proces rekrutacji do Liceum ADE składa się z kilku etapów:

KROK 1. ZŁOŻENIE DOKUMENTÓW – wybierz wariant A lub B:

a) pobranie i wysłanie na adres: ade.jarocin@dobraedukacja.edu.pl

 • wniosku rodziców (opiekunów prawnych) o przyjęcie do Liceum ADE (druk do pobrania)
 • wniosku kandydata (druk do pobrania)
 • kserokopii ostatniego świadectwa szkolnego
 • dokumentów potwierdzających osiągnięcia (sportowe, naukowe, artystyczne oraz wszystkie inne, z których jesteś dumny)
 • posiadane opinie/orzeczenia
 • klauzuli informacyjnej RODO (druk do pobrania)
 • potwierdzenie opłaty rekrutacyjnej 

b) wypełnienie i wysłanie online Zgłoszenia chęci podjęcia nauki w Liceum ADE

KROK 2.  ROZMOWA Z KANDYDATEM

(w okresie epidemii możliwe spotkanie online-live – „na żywo”):

W trakcie rozmowy z kandydatem wzajemnie się poznamy. Ty opowiesz nam o sobie, swoich zainteresowaniach i planach na przyszłość oraz zdradzisz nam, dlaczego chcesz uczyć się w ADE. My przedstawimy Ci nasz pomysł na Twoją edukację w naszym liceum.


JEŚLI OKAŻE SIĘ, ŻE MAMY WSPÓLNĄ WIZJĘ NA TWOJĄ EDUKACJĘ, JUŻ NA TYM ETAPIE MOŻEMY PRZYJĄĆ CIĘ DO GRONA NASZYCH PRZYSZŁYCH LICEALISTÓW I PODPISAĆ UMOWĘ O KSZTAŁCENIE.

KROK 3. ZŁOŻENIE DOKUMENTÓW:

Dostarcz nam oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty – niezwłocznie po uzyskaniu tych dokumentów.

KROK 4. ROZMOWA PODSUMOWUJĄCA Z KANDYDATEM I JEGO RODZICAMI:

Podsumowanie rekrutacji .

Rozmowy z kandydatami prowadzone są sukcesywnie, w miarę zgłaszania się kandydatów. Uczniowie Akademii Dobrej Edukacji mają pierwszeństwo w ubieganiu się o miejsce w liceum. Niewykonanie któregoś z wyżej wymienionych działań oznacza rezygnację z miejsca w szkole.

Informacje o opłatach:

 • Opłata rekrutacyjna  – 150 zł (zaliczana na poczet wpisowego, jeśli kandydat zostanie przyjęty)
 • Czesne –  4560 zł za rok szkolny (rozłożone na 12 rat – 380 zł miesięcznie lub 10 rat – 456 zł miesięcznie)
 • Wpisowe –  150 zł przy podpisaniu umowy o kształcenie
 • NUMER KONTA: 58 1240 1242 1111 0010 6989 3534 (Akademia Dobrej Edukacji, ul. Przemysłowa 3, 63-200 Jarocin; tytuł przelewu: opłata rekrutacyjna, imię i nazwisko kandydata)