Założenia Dobrej Edukacji

Załącznik do Statutów Akademii Dobrej Edukacji prowadzonych przez Stowarzyszenie Dobra Edukacja

[aktualizacja: 25 maja 2017]

 

 

OFERTA STOWARZYSZENIA DOBRA EDUKACJA – ZAŁOŻENIA OGÓLNE
Stowarzyszenie Dobra Edukacja prowadzi szkoły, które proponują nowatorskie rozwiązania organizacyjno-programowe. Są pomyślane jako laboratoria szkoły przyszłości, pozwalające każdemu uczniowi uczyć się we własnym tempie i jednocześnie robić maksymalne postępy, zgodnie z jego zainteresowaniami i podstawą programową.

Niniejsze Założenia Dobrej Edukacji są integralną częścią Programu Dobrej Edukacji realizowanego w Akademiach Dobrej Edukacji prowadzonych przez Stowarzyszenie Dobra Edukacja. Program Dobrej Edukacji zawiera również program wychowawczo-profilaktyczny oraz szkolny zestaw programów nauczania. Każdą z jego części należy czytać i stosować łącznie ze Statutem Akademii oraz z Założeniami, stanowiącymi załącznik do Statutu.

Akademie Dobrej Edukacji mogą zajmować się uczniami z kolejnych dwunastu roczników – od klasy pierwszej szkoły podstawowej aż do klasy maturalnej. Większość oddziaływań wychowawczych oraz zajęć kreatywnych planowana jest wobec grup obejmujących wszystkich bądź wybranych uczniów z czterech kolejnych roczników.

Podstawowe zajęcia programowe planowane są najczęściej w grupach obejmujących uczniów z dwóch kolejnych roczników. Zasadą jest uczestniczenie przez ucznia co roku w grupach o innym składzie uczniów. Są grupy, w których uczeń uczestniczy na podstawie własnego wyboru lub zdiagnozowanego poziomu zaawansowania, ale są i takie, gdzie uczeń, poznając obowiązkowe treści programowe, pełni rolę tego, który pomaga mniej zaawansowanym uczniom, lub też tego, któremu udzielana jest pomoc przez uczniów bardziej zaawansowanych.

Akademia Dobrej Edukacji koncentruje się na rozwoju uczniowskich pasji i zainteresowań. Przestrzeń szkolna umożliwia uczniom atrakcyjne i ciekawe spędzanie czasu. Składa się z miejsc dostosowanych do różnego rodzaju aktywności, miejsc do organizowania współpracy zajmowanych przez nauczycieli razem z uczniami w sposób możliwie najbardziej dowolny i otwarty. Ważną rolę odgrywa miejsce do wspólnego swobodnego spędzania czasu i jedzenia posiłków.

Szkoły prowadzone przez Stowarzyszenie Dobra Edukacja mają patronów będących konkretnymi osobami, stanowiącymi – powiązany z miejscem edukacji – wzór do naśladowania.

Główne wyróżniki Programu Dobrej Edukacji:

 • nauka odbywa się w sposób spersonalizowany, bez systemu klasowo-lekcyjnego oraz tradycyjnego szkolnego oceniania przy pomocy stopni;
 • profesjonalni nauczyciele są do dyspozycji uczniów, prowadzą konsultacje, wskazują materiały edukacyjne, są przewodnikami po swoich dziedzinach;
 • uczeń podąża swoją Indywidualną Drogą Edukacyjnego Rozwoju, ma swojego mentora, z którym ją planuje, który towarzyszy mu w rozwoju, współpracuje z jego rodzicami i nauczycielami oraz przygotowuje trymestralne informacje opisowe o jego postępach.

 

PŁYNNE PRZEJŚCIE Z WCZESNEJ EDUKACJI DO EDUKACJI PRZEDMIOTOWEJ
Charakterystyczne i ciekawe połączenie klasy III z IV służy stopniowemu usamodzielnianiu uczniów, przechodzeniu jeszcze pod opieką nauczyciela wczesnej edukacji do metod pracy stosowanych na  dalszych etapach w edukacji przedmiotowej. W klasach I–II szkoły podstawowej uczymy podstaw z nauczycielami wczesnej edukacji. W klasach V–VI uczymy przedmiotowo, ewentualnie przy pomocy nauczyciela wspomagającego. Program dla grupy uczniów z klas III i IV rozwiązany jest hybrydowo, przygotowany jako odpowiedni do realizowania przez nauczycieli przedmiotowych we współpracy z nauczycielem wczesnej edukacji.

 

PROJEKTY ROCZNE
Projekty roczne realizowane są przez wszystkich uczniów. Jednak sposób ich realizacji oraz poziom samodzielności uczniów przy wyborze tematyki i organizacji pracy projektowej zależy od ich wieku. Najmłodsi prowadzą działania wspólnie z nauczycielami, uczniowie od piątego do ósmego roku nauki prowadzą swoje działania i dzielą się zadaniami przy pewnym wsparciu kadry. Natomiast najstarsi w największym stopniu biorą sami odpowiedzialność za wybór tematów, zaplanowanie działań i wykonanie zadań projektowych.

 

AKCJE DIAGNOSTYCZNE
W rocznikach, w których uczniowie mają przed sobą określone wybory związane z profilem dalszego kształcenia, istotną rolę w procesie oceniania pełni realizowana corocznie akcja diagnostyczna, której celem jest dobre planowanie dalszego kształcenia i motywowanie uczniów do dalszej nauki.

Diagnoza profilowa obejmuje uczniów mających przed sobą od 2 do 6 lat do matury. Jej celem jest wcześniejsze trenowanie dłuższej pracy samodzielnej, aby w sposób przemyślany wybrać w liceum przedmioty rozszerzone – łatwiej przymierzać swoje marzenia i wyobrażenia o swojej przyszłości do realnych możliwości oraz zaplanować konieczny do poniesienia wysiłek. Pytania diagnostyczne są tak skonstruowane, że zawierają część zadań do wyboru. Poprzez swoje wybory uczeń wskazuje rodzaje zadań, które są mu bliższe, wydają się z jego punktu widzenia ciekawsze lub bardziej dostępne.

Celem przystąpienia do matury próbnej uczniów mających przed sobą mniej niż 2 lata do matury jest zastanowienie się nad trafnością swoich wyborów co do przedmiotów maturalnych i rozszerzonych, ewentualne jak najbardziej świadome zaplanowanie zmian w tym zakresie, a także uświadomienie sobie potrzeby planowania pracy umożliwiającej pozytywne sklasyfikowanie oraz zdanie matury z maturalnych przedmiotów obowiązkowych.

 

ZASADY ORGANIZACJI PRACY

Otwarta szkolna przestrzeń
Szkolną powierzchnię do nauki stanowi przestrzeń z wieloma miejscami do rozmaitej aktywności – do rozwoju różnego rodzaju zainteresowań.

Autentyczna współpraca
W pracy Akademii dominują zróżnicowane wiekowo grupy uczniów reprezentujących zbliżony poziom rozwoju w danej dziedzinie i podzielających zainteresowanie tematem – uczniowie są grupowani ze względu na ich potrzeby, predyspozycje, zainteresowania i zaawansowanie.

Wyjście ze szkoły
Zadania programowe realizowane są w wielu różnych miejscach, poza budynkiem szkoły, także na wyższych uczelniach, w placówkach kultury, sportu, nauki, podczas obserwacji przyrodniczych w terenie czy zwiedzania zabytków.

Naturalne środowisko technologii
W Akademii środowisko internetowe traktowane jest tak naturalnie, jak inne media edukacyjne. Nauczyciel swobodnie używa technologii do osiągania podstawowych programowych celów, udostępniania uczniom treści edukacyjnych, przekazywania zadań, przesyłania wskazówek, dostarczania bieżącej informacji zwrotnej dotyczącej ich postępów, komunikowania się z ich rodzicami. Uczniowie w ten sam sposób kontaktują się z nauczycielami i innymi uczniami.

Indywidualne Drogi Edukacyjnego Rozwoju
Uczniowie Akademii mają obowiązek zaplanować, że co trymestr zrobią pewien postęp w każdym bloku programowym. Planowanie to poprzedzone jest diagnozą poziomu zaawansowania i zainteresowań z konkretnych dziedzin edukacyjnych. Uczniowski plan może ulegać modyfikacji co trymestr – jest to uzależnione od aktywności ucznia i oceny poczynionego postępu. W przypadku ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego rolę Indywidualnej Drogi Edukacyjnego Rozwoju pełni Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny.

STRUKTURA I CELE PROGRAMU DOBREJ EDUKACJI
Program Dobrej Edukacji to jeden program szkolny obejmujący w sposób zblokowany wszystkie dziedziny i etapy edukacyjne, którego struktura została opisana poniżej.

Celem Programu Dobrej Edukacji jest wykształcenie człowieka dobrze przygotowanego do życia, do ciągłego kształcenia się i do wykonywania pracy, która będzie dla niego źródłem poczucia sukcesu i satysfakcji.

Cele oraz zawartość poszczególnych bloków programowych
Główne informacje potrzebne do budowania planu zajęć ucznia (zajęcia z kolejnych kolumn dokładamy do zajęć z kolumn poprzednich):

 

BLOK CELE dziedziny podstawowe (dwa roczniki razem, podstawowy plan zajęć) dziedziny zaawansowania lub rozszerzenia (R) – składy zależne od diagnozy (dopełnienie planu podstawowego) dziedziny kreatywne (osoby z czterech roczników razem, grupy tematyczne, uzupełnienie dopełnionego planu)
DOBRZY Samodzielność, współpraca, odpowiedzialność. Jesteśmy uważni i wrażliwi na potrzeby innych. spotkania Społeczności Uczniów (program wychowawczo- profilaktyczny) projekty w grupach skupiających uczniów na podstawie własnego wyboru indywidualne spotkania z mentorem, doradztwo zawodowe
AKTYWNI Dbałość o siebie i swoje zdrowie. Jesteśmy aktywni. zajęcia rewalidacyjne i terapeutyczne, zależnie od potrzeb WF
TWÓRCZY Uczestnictwo w kulturze. Pięknie mówimy, piszemy, tworzymy. Twórczy: język polski, wiedza o kulturze, filozofia R: język polski, filozofia, historia muzyki, historia sztuki plastyka, muzyka, religia, etyka
OTWARCI Porozumiewanie się. Korzystamy z dorobku wielu kultur, szanujemy różnorodność. języki obce
KRYTYCZNI Stawianie pytań w trakcie poznawania świata. Myślimy krytycznie. Krytyczni: historia, geografia, wiedza o społeczeństwie R: historia, geografia, wiedza o społeczeństwie podstawy przedsiębiorczości
ROZUMNI Rozumowanie w naukach przyrodniczych. Prowadzimy obserwacje i doświadczenia. Rozumni: przyroda, biologia, fizyka, chemia R: biologia, fizyka, chemia edukacja dla bezpieczeństwa, wychowanie do życia w rodzinie
LOGICZNI Logiczne myślenie i działanie. Znajdujemy rozwiązania w sytuacjach problemowych. Logiczni: matematyka, informatyka R: matematyka, informatyka technika

 

Liczba godzin tygodniowo z poszczególnych zajęć w blokach w poszczególnych latach nauki:

Blok przedmioty \  rok nauki 1/2 3/4 5/6 7/8 rozszerz.5/8 9/10 11/12 rozszerz. 9/12
wczesna edukacja 18
Dobrzy spotkania z mentorem 1 1 1 1
prace projektowe 2 2 2 2 2 2
Aktywni wf 4 4 4 3 3
Twórczy język polski 4 4 4 2 4 4 2
plastyka \ his. szt. 1 1 1 2
muzyka \ his. muz. 1 1 1 2
filozofia 1 2
Otwarci język angielski 4 4 4 4 2 4 4 2
drugi język obcy 2 2 2 2 2 2
Krytyczni historia 1 2 2 2 2 2 2
geografia 1 1 2 1 1 2
wos 1 2 1 2
podstawy przedsięb. 1
Rozumni przyroda 2
biologia 1 1 2 1 1 4
fizyka 2 2 1 1 2
chemia 2 2 1 1 2
edukacja dla bezp. 1 1
Logiczni matematyka 4 4 4 2 3 3 4
informatyka \ zaj. kom. 1 1 1 2 1 4
technika \ zaj. tech. 1 1 1
rozszerzenia min. 1 2 4 8
razem 24 25 30 34 34 33
dodatkowo etyka 1 1 1 1 1 1
religia 1 1 1 1 1 1
wdż 0,5 0,5 0,5 0,5

 

Założenia do tworzenia Programu Dobrej Edukacji
Zakłada się uwzględnienie efektów wymaganych dotychczasową lub zmienioną podstawą programową wobec grup różnowiekowych (znakiem “\” oznaczono w poniższej tabeli wariant pracy z dotychczasową podstawą programową):

Grupa różnowiekowa (wejście na stopień możliwe rok wcześniej) Nazwa stopnia programu pogłębianego minimum dwa lata Wymagania do osiągnięcia przez dwa lata z uczniami dołączającymi co roku
1 i 2 rok nauki 1/2 po II klasie SP
3 i 4 rok nauki 3/4 po IV klasie SP
5 i 6 rok nauki 5/6 po VI klasie SP
7 i 8 rok nauki 7/8 po VIII klasie SP \ po II klasie Gimnazjum
9 i 10 rok nauki 9/10 po II klasie LO \ po I klasie LO 3-letniego
11 i 12 rok nauki 11/12 po IV klasie LO \ po III klasie LO 3-letniego

 

Mapa programowa obowiązująca od roku szkolnego 2017/18 znajduje się tutaj.

OCENIANIE

Wymagania konieczne
Cele poszczególnych bloków programowych są jednocześnie celami wszystkich nauczycieli.

Wyróżnione wśród wymagań programowych Programu Dobrej Edukacji wymagania konieczne to wiedza i umiejętności absolutnie niezbędne do kontynuowania nauki, bardzo trudne do późniejszego nadrobienia.

uwagi do strony programowej (1)

Każdy przedmiot ma pewne wymagania ogólne, najważniejsze do pomyślnego kontynuowania nauki. Wymagania konieczne są wskazane przy każdym przedmiocie, jednak na nauczycielach niektórych przedmiotów spoczywa szczególna odpowiedzialność za dobre przygotowanie ucznia do dalszej nauki. Zadania najbardziej fundamentalne ma wczesna edukacja.

Wszyscy nauczyciele czują się odpowiedzialni za kształtowanie umiejętności czytania, pisania i mówienia na poziomie odpowiednim do języka danej dziedziny wiedzy oraz wieku ucznia. Wszyscy także posługują się językiem matematyki – wymagają od uczniów logicznego myślenia, wnioskowania, uzasadniania, analizowania danych, tabel, wykresów. Porozumiewanie się w językach obcych jest również kluczowe do funkcjonowania w dzisiejszym świecie i kontynuowania nauki.

Nauczyciele języka polskiego, matematyki i języków obcych są w największym stopniu na dalszych etapach odpowiedzialni za budowanie odpowiedniego fundamentu koniecznego do zadowalających postępów uczniów z wszystkich dziedzin. Jednocześnie wszyscy nauczyciele współpracują z nimi kształtowaniu wymienionych umiejętności kluczowych oraz wspólnie realizują określone cele programowe. Wymagania konieczne, bez względu na to, którego formalnie dotyczą przedmiotu, są obszarem wspólnej odpowiedzialności i starań wszystkich nauczycieli.

Ocenianie bieżące
Bieżąca informacja zwrotna o postępach w nauce oraz jakości wykonania proponowanych zadań ma na celu wspieranie i motywowanie ucznia do spełniania wymagań obowiązkowych oraz zachęcenie go do dalszego rozwoju – zgłębiania tematu i podejmowania się realizowania poszerzonych celów, poszukiwania przy wsparciu nauczycieli bardziej zaawansowanych wyzwań.

Nauczyciele – zależnie od specyfiki swojej dziedziny edukacyjnej – proponują uczniom różnorodne formy aktywności. Każda wykonana przez ucznia praca powinna znaleźć odzwierciedlenie w ustnej lub pisemnej opisowej informacji zwrotnej, zwracającej uwagę na istotne cechy wykonanej pracy oraz zawierającej wskazówki dla ucznia do dalszej nauki.

Ocenianie śródroczne
Rok szkolny w Akademiach Dobrej Edukacji dzieli się na trzy części – trymestry. Dokonywana jest klasyfikacja śródroczna, która polega na przedstawieniu trymestralnej informacji  opisowej, pozwalającej uczniowi i jego rodzicom dowiedzieć się, na ile cele, które uczeń sobie postawił, są osiągane.

Na zakończenie trymestru odbywa się spotkanie ucznia i rodziców z mentorem oraz dyrektorem szkoły. Spotkanie jest obowiązkowe. Spotkanie podsumowujące pierwszy i drugi trymestr jest istotnym elementem realizacji założeń planowania, oceniania i weryfikacji Indywidualnej Drogi Edukacyjnego Rozwoju ucznia. Celem spotkania jest podsumowanie trymestralnej pracy oraz zaktualizowanie Indywidualnej Drogi Edukacyjnego Rozwoju ucznia – z uwzględnieniem propozycji ucznia i rodziców.

Ocenianie roczne – kryteria rocznych ocen klasyfikacyjnych przyznawanych w stopniach
Stopnie szkolne są przyznawane uczniom począwszy od klasy IV, zgodnie z wymaganiami, których źródłem jest podstawa programowa, oraz kryteriami wynikającymi z Programu Dobrej Edukacji.

W Programie Dobrej Edukacji wskazano wymagania konieczne do osiągnięcia przez każdego ucznia. Uczeń, który z różnych powodów ma trudność w spełnieniu któregoś z nich, ma prawo do dodatkowej pomocy i konsultacji ze strony nauczycieli i starszych kolegów, może  kilkakrotnie podejmować wyzwanie wykazania się konkretną umiejętnością. Jeśli jednak z takich możliwości nie korzysta i nie wykazuje się odpowiednimi postępami, nie daje podstaw do pozytywnego sklasyfikowania.

Program Dobrej Edukacji przewiduje bieżące oraz śródroczne przekazywanie uczniom zwrotnych informacji opisowych, dotyczących ich pracy. Informacja śródroczna może być pozytywna, opisująca postępy w pracy ucznia, jak i  może być informacją o braku podstaw do pozytywnego sklasyfikowania z konkretnych przedmiotów. Może również zawierać uwagi na temat szczególnych osiągnięć ucznia i jego zaangażowania. Nauczyciele w swojej ocenie postępów ucznia biorą pod uwagę zarówno opanowanie konkretnych przewidzianych Programem Dobrej Edukacji umiejętności, jak i jego postawę wobec napotykanych w Akademii wyzwań. Uwzględniają potencjał i faktyczne możliwości oraz predyspozycje ucznia, udzielają też mu wskazówek do dalszej pracy.

Pod koniec roku szkolnego następuje przełożenie tych opisowych informacji na stopnie szkolne, zgodnie z poniższym schematem.

Przyjęty sposób pracy przekłada się na zaproponowanie na koniec roku stopnia dobry (postrzeganie pozytywne, opanowanie przynajmniej wszystkich wymagań koniecznych) albo bardzo dobry (zaangażowanie i efekty wybitne), albo niedostateczny (uczeń nie skorzystał z pomocy, nie wykazał się zaangażowaniem, ma braki w podstawowych umiejętnościach, nawet jeśli opanował część z nich).

Propozycja stopnia niedostatecznego na koniec roku jest poprzedzona wcześniejszą trymestralną informacją opisową o zagrożeniu brakiem pozytywnego sklasyfikowania.

Zaniechanie używania stopni dopuszczający i dostateczny przy wyrażonej stopniami końcowej klasyfikacji nauczycielskiej, dokonywanej na podstawie opisowych ocen bieżących i śródrocznych wynikających z obserwacji różnych przejawów i form aktywności ucznia, jest niezgodą na “bylejakość” w pracy uczniów. Uczeń ma prawo otrzymanej oceny niedostatecznej  nie zaakceptować i przystąpić do egzaminu rozstrzygającego, ale wtedy musi wykazać się solidną wiedzą całoroczną.

Egzaminy rozstrzygające przeprowadza się tak jak klasyfikacyjne, w formie pisemnej i ustnej, z tym, że z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, techniki, zajęć technicznych, informatyki, zajęć komputerowych i wychowania fizycznego mają one przede wszystkim formę zadań praktycznych.

Podwyższenie zaproponowanego przez nauczyciela stopnia może nastąpić w drodze egzaminu rozstrzygającego z zakresu wszystkich wymagań koniecznych przewidzianych dla ucznia na dany rok i wymaga osiągnięcia z tego egzaminu przynajmniej łącznie:

 • 50% punktów na stopień dopuszczający;
 • 60% punktów na stopień dostateczny;
 • 80% punktów na stopień dobry;
 • 95% punktów na stopień bardzo dobry.

Uczeń aspirujący do stopnia bardzo dobrego i celującego w trakcie egzaminu rozstrzygającego powinien wykazać się spełnieniem nie tylko koniecznych wymagań programowych na poziomie bardzo dobrym, ale oprócz tego w części ustnej egzaminu zaprezentować także swoje szczególne osiągnięcia i zainteresowania. Aby otrzymać stopień bardzo dobry trzeba wykazać się znajomością wymagań programowych Programu Dobrej Edukacji wykraczających poza wymagania konieczne. Na stopień celujący oczekiwana jest aktywność i osiągnięcia poszerzające wymagania programowe.

Jeśli nie doszło do wykazania się przez ucznia wiedzą z jakiegoś przedmiotu, wówczas możliwe jest też nieklasyfikowanie ucznia – podstawą prawną jest odpowiednia liczba nieobecności na zajęciach obowiązkowych z tego przedmiotu.

Jeśli z jednego lub dwóch przedmiotów uczeń uzyskał na koniec roku szkolnego stopień niedostateczny, ma prawo do egzaminu poprawkowego pod koniec sierpnia.

Nauczyciele i mentorzy wyjaśniają uczniom do końca września każdego roku szkolnego, jakie wymagania na dany rok w każdym bloku są dla nich przewidziane, ewentualnie do ich predyspozycji dostosowane, oraz jakie umiejętności i działania są potrzebne, aby uzyskać poszczególne stopnie.

Kryteria rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania
Roczna ocena klasyfikacyjna zachowania powinna brać pod uwagę następujące kryteria:

 1. wywiązywanie się z obowiązków ucznia, z uwzględnieniem zaangażowania w realizację wspólnych projektów;
 2. postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;
 3. dbałość o honor i tradycje szkoły;
 4. dbałość o piękno mowy ojczystej i kulturę słowa;
 5. dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;
 6. godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;
 7. okazywanie szacunku innym osobom.

Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej przyznawana jest w obowiązującej prawem skali:

 1. wzorowe – jeśli wzorowo spełnia wszystkie wymienione wyżej kryteria;
 2. bardzo dobre – jeśli wyróżniająco spełnia wymienione wyżej kryteria;
 3. dobre – jeśli zadowalająco spełnia wymienione wyżej kryteria;
 4. poprawne – jeśli spełnia zdecydowaną większość wymienionych kryteriów;
 5. nieodpowiednie – jeśli spełnia istotną część wymienionych kryteriów;
 6. naganne – jeśli nie spełnia wymienionych kryteriów.

Spotkania Społeczności Uczniów, rozmowy ucznia z jego opiekunem projektu oraz z mentorem, a także trymestralne informacje opisowe powinny zwracać uwagę na przestrzeganie kryteriów oceny zachowania. Ocenę zachowania proponuje opiekun grupy projektowej, do której należy uczeń.

 

ROCZNY HARMONOGRAM PRACY AKADEMII DOBREJ EDUKACJI
Harmonogram pracy dydaktycznej i wychowawczej Akademii opracowywany jest rokrocznie w oparciu o propozycje całej społeczności Akademii. Uwzględnia kalendarz roku szkolnego oraz terminy akcji diagnostycznych i egzaminów zewnętrznych. Zakłada indywidualne spotkania planujące z rodzicami trzy razy w roku, pierwsze w trakcie pierwszego miesiąca nauki, potem pod koniec pierwszego i pod koniec drugiego trymestru. Pierwszy trymestr zawiera miesiąc początkowy oraz Boże Narodzenie, drugi – ferie zimowe i Wielkanoc. Trzeci to działania wyrównawcze lub rozwijające i diagnostyczno-planistyczne, a także czas matur i sesja egzaminacyjna adresowana do uczniów wnioskujących o egzaminy rozstrzygające lub klasyfikacyjne.

Faza rozruchu i planowania (wrzesień)

 • Do 20 września – przygotowujemy IDER i IPET, stabilizujemy plan zajęć.
 • Do 30 września – wręczamy IDER i IPET, informujemy o spersonalizowanych wymaganiach (pierwsza tura rozmów z rodzicami).

I trymestr (wrzesień–grudzień)

 • Pod koniec listopada prowadzimy działania diagnostyczne w razie potrzeby korygujące przyjęty sposób organizacji pracy (decyzje o dodatkowych godzinach pomocy w nauce).
 • Do Świąt Bożego Narodzenia – klasyfikujemy opisowo na pierwszy trymestr i odbywamy rozmowy trymestralne, ostrzegamy uczniów rocznika maturalnego zagrożonych nieklasyfikowaniem lub niepromowaniem.

II trymestr (styczeń–kwiecień)

 • W drugiej połowie marca jest termin na rewizję ostrzeżeń oraz propozycje ocen dla uczniów klasy maturalnej, w kwietniu dla nich egzaminy klasyfikacyjne lub rozstrzygające.
 • Do końca kwietnia – klasyfikacja końcowa maturzystów oraz klasyfikujemy opisowo pozostałych uczniów na drugi trymestr i odbywamy rozmowy trymestralne, obowiązkowo ostrzegamy w trakcie rozmów o możliwości niepromowania lub nieklasyfikowania, jeśli występuje takie zagrożenie.

III trymestr (maj–czerwiec)
Ostatnia część roku szkolnego ma charakter podsumowująco-diagnostyczny:

 • odbywają się działania diagnostyczne pomagające konfigurować grupy na kolejny rok szkolny oraz planować spersonalizowane wymagania dla uczniów,
 • w pierwszej połowie czerwca propozycje ocen końcowych wyrażone w stopniach są udostępniane uczniom i rodzicom,
 • umożliwiamy wnioskowanie o egzaminy rozstrzygające lub klasyfikacyjne,
 • odbywają się egzaminy, rozdajemy świadectwa.