JAK DOŁĄCZYĆ?

Przyjęcie ucznia w trakcie roku szkolnego

Można dołączyć do istniejących grup w trakcie roku szkolnego pod warunkiem dobrego funkcjonowania nowych uczniów w konkretnych grupach podczas dni próbnych (dni próbne są organizowane, jeśli są w danych grupach wolne miejsca).

Zakładamy, że podstawowym kryterium przyjęcia ucznia jest określenie, w jakim stopniu ADE jest w stanie przyczynić się do maksymalnego wykorzystania jego potencjału.

Zasady rekrutacji uczniów, którzy rozpoczną naukę w I klasie Liceum ADE lub Technikum ADE od roku szkolnego 2019/20

W roku szkolnym 2019/20 do Liceum ADE i Technikum ADE zapraszamy absolwentów gimnazjów i absolwentów szkół podstawowych. Proces rekrutacji do klas I składa się z kilku etapów, które pozwolą nam lepiej poznać cele i plany kandydatów.

Etapy rekrutacji do I klasy Liceum ADE i Technikum ADE

 1. Złożenie dokumentów (wniosek rodziców o przyjęcie do Liceum ADE lub Technikum ADE,  wniosek kandydata, opłata rekrutacyjna, kserokopie: ostatnie świadectwo szkolne, posiadane dokumenty świadczące o dotychczasowych osiągnięciach, opinie);
 2. Rozmowa rekrutacyjna z kandydatem (w trakcie rozmowy kandydaci mają za zadanie przekonać zespół rekrutacyjny o posiadaniu motywacji do nauki w Liceum ADE lub Technikum ADE; liczymy, że zaprezentują swoje plany na przyszłość i wskażą, dlaczego uważają, że Liceum ADE lub Technikum ADE może pomóc im w ich osiągnięciu);
 3. Rozmowa podsumowująca z rodzicami kandydata i podpisanie umowy o kształcenie (celem rozmowy jest upewnienie się, że obie strony są świadome swoich oczekiwań, potrzeb i warunków współpracy);
 4. Zaznaczenie Liceum ADE lub Technikum ADE w elektronicznym systemie naboru jako szkoły pierwszego wyboru;
 5. Złożenie w sekretariacie ADE oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum (lub 8 klasy) i złożenie oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego (lub egzaminu ósmoklasisty) niezwłocznie po uzyskaniu tych dokumentów.

Rekrutacja uzupełniająca (z naboru elektronicznego)

Można zostać uczniem Liceum ADE lub Technikum ADE, wybierając naszą szkołę przez system naboru elektronicznego zgodnie z  zasadami ustalonymi przez Pomorskiego Kuratora Oświaty.

Wówczas, po zakwalifikowaniu ucznia przez system elektronicznego naboru, wymagane jest jeszcze złożenie odpowiednich dokumentów i zgłoszenie się rodziców z kandydatem na rozmowę podsumowującą.

Rekrutacja uzupełniająca (poza naborem elektronicznym)

Uczeń, który wybrał wcześniej inne szkoły, a chce aplikować do Liceum ADE lub Technikum ADE już gdy nie ma możliwości zmienić swoich preferencji w systemie elektronicznego naboru, może to zrobić. Wówczas wymagane jest:

 1. Złożenie dokumentów (wniosek rodziców o przyjęcie do Liceum ADE lub Technikum ADE,  wniosek kandydata, opłata rekrutacyjna, kserokopie: ostatnie świadectwo szkolne, posiadane dokumenty świadczące o dotychczasowych osiągnięciach, opinie);
 2. Rozmowa rekrutacyjna z kandydatem (w trakcie rozmowy kandydaci mają za zadanie przekonać zespół rekrutacyjny o posiadaniu motywacji do nauki w Liceum ADE lub Technikum ADE; liczymy, że zaprezentują swoje plany na przyszłość i wskażą, dlaczego uważają, że Liceum ADE lub Technikum ADE może pomóc im w ich osiągnięciu);

Po pozytywnym przejściu rozmowy rekrutacyjnej, złożenie w sekretariacie ADE oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum (lub 8 klasy) i złożenie oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego (lub egzaminu ósmoklasisty) oraz rozmowa podsumowującaz rodzicami kandydata i podpisanie umowy o kształcenie.

Informacje o opłatach

 • Opłata rekrutacyjna  – 250 zł (zaliczana na poczet wpisowego, jeśli kandydat zostanie przyjęty)
 • Czesne – 12 720 zł za rok szkolny (rozłożone na 12 rat – 1060 zł miesięcznie)
 • Wpisowe – 10% rocznej opłaty czesnego (pomniejszone o opłatę rekrutacyjną, jeśli ta została wcześniej opłacona – czyli wówczas 1022 zł)

UWAGA: obecni uczniowie Szkoły Podstawowej ADE i Gimnazjum ADE zgodnie z Regulaminem opłat są zwolnieni z wpisowego.

Możliwe zniżki

 • Za wpłatę czesnego za rok z góry – 10% czesnego
 • Za wpłatę czesnego za pół roku z góry – 5% czesnego
 • Za kolejne dziecko – 10% czesnego
 • Inne, uznaniowe – przyznawane zgodnie z Regulaminem opłat na uzasadniony wniosek rodziców lub opiekunów prawnych

Zapraszamy do kontaktu:

Formularz zgłoszeniowy

poradnia@dobraedukacja.edu.pl

tel. 887 513 837