Zapisy uczniów

Przyjęcie ucznia do Liceum ADE w trakcie roku szkolnego 2018/19

Można dołączyć do istniejących grup w trakcie roku szkolnego pod warunkiem dobrego funkcjonowania nowych uczniów w konkretnych grupach podczas dni próbnych (dni próbne są organizowane, jeśli są w danych grupach wolne miejsca).

Zakładamy, że podstawowym kryterium przyjęcia ucznia jest określenie, w jakim stopniu ADE jest w stanie przyczynić się do maksymalnego wykorzystania jego potencjału.

 

Zasady rekrutacji uczniów, którzy rozpoczną naukę w I klasie Liceum ADE lub Technikum ADE od roku szkolnego 2019/20

UWAGA! REKRUTACJA NA PRZYSZŁY ROK SZKOLNY JUŻ TRWA

W roku szkolnym 2019/20 do Liceum ADE i Technikum ADE zapraszamy absolwentów gimnazjów i absolwentów szkół podstawowych. Proces rekrutacji do klas I składa się z kilku etapów, które pozwolą nam lepiej poznać cele i plany kandydatów.

 

Etapy rekrutacji do I klasy Liceum ADE i Technikum ADE

 1. Złożenie dokumentów (wniosek rodziców o przyjęcie do Liceum ADE lub Technikum ADE,  wniosek kandydata, opłata rekrutacyjna, kserokopie: ostatnie świadectwo szkolne, posiadane dokumenty świadczące o dotychczasowych osiągnięciach, opinie);
 2. Rozmowa rekrutacyjna z kandydatem (w trakcie rozmowy kandydaci mają za zadanie przekonać zespół rekrutacyjny o posiadaniu motywacji do nauki w Liceum ADE lub Technikum ADE; liczymy, że zaprezentują swoje plany na przyszłość i wskażą, dlaczego uważają, że Liceum ADE lub Technikum ADE może pomóc im w ich osiągnięciu);
 3. Rozmowa podsumowująca z rodzicami kandydata i podpisanie umowy o kształcenie (celem rozmowy jest upewnienie się, że obie strony są świadome swoich oczekiwań, potrzeb i warunków współpracy);
 4. Zaznaczenie Liceum ADE lub Technikum ADE w elektronicznym systemie naboru jako szkoły pierwszego wyboru;
 5. Złożenie w sekretariacie ADE oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum (lub 8 klasy) i złożenie oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego (lub egzaminu ósmoklasisty) niezwłocznie po uzyskaniu tych dokumentów.

Rozmowy (2 i 3) prowadzone są sukcesywnie, w miarę zgłaszania się kandydatów (zanim zacznie działać system elektronicznego naboru). Niewykonanie któregoś z wyżej wymienionych działań oznacza rezygnację z miejsca w szkole.

 

Rekrutacja uzupełniająca (z naboru elektronicznego)

Można zostać uczniem Liceum ADE lub Technikum ADE, wybierając naszą szkołę przez system naboru elektronicznego zgodnie z  zasadami ustalonymi przez Pomorskiego Kuratora Oświaty.

Wówczas, po zakwalifikowaniu ucznia przez system elektronicznego naboru, wymagane jest jeszcze złożenie odpowiednich dokumentów i zgłoszenie się rodziców z kandydatem na rozmowę podsumowującą.

 

Informacje o opłatach

 • Opłata rekrutacyjna  – 250 zł (zaliczana na poczet wpisowego lub pierwszego czesnego, jeśli kandydat zostanie przyjęty)
 • Czesne – 11 520 zł za rok szkolny (rozłożone na 12 rat – 960 zł miesięcznie)
 • Wpisowe – 10% rocznej opłaty czesnego (pomniejszone o opłatę rekrutacyjną, jeśli ta została wcześniej opłacona -– czyli wówczas 902 zł)

UWAGA: obecni uczniowie Szkoły Podstawowej ADE i Gimnazjum ADE zgodnie z Regulaminem opłat są zwolnieni z wpisowego.

 

Możliwe zniżki

 • Za wpłatę czesnego za rok z góry – 10% czesnego
 • Za wpłatę czesnego za pół roku z góry – 5% czesnego
 • Za kolejne dziecko – 10% czesnego
 • Inne, uznaniowe – przyznawane zgodnie z Regulaminem opłat na uzasadniony wniosek rodziców lub opiekunów prawnych.

 

Zapraszamy do kontaktu:

Formularz zgłoszeniowy

poradnia@dobraedukacja.edu.pl

tel. 887 513 837